giảm khinh trong Tiếng Anh là gì?

giảm khinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm khinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm khinh

    to mitigate; to commute