giảm thanh trong Tiếng Anh là gì?

giảm thanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm thanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm thanh

    xem hãm thanh