giảm nghèo trong Tiếng Anh là gì?

giảm nghèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm nghèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm nghèo

    relieve the poor; alleviate poverty