giảm xuống trong Tiếng Anh là gì?

giảm xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm xuống

    deduct, knock off

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm xuống

    to decrease, go down, fall, reduce, cut down