giảm ga trong Tiếng Anh là gì?

giảm ga trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm ga sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm ga

    to reduce speed; to close the throttle; to decelerate