giảm tội trong Tiếng Anh là gì?

giảm tội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm tội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giảm tội

  * đtừ

  to mitigate a penalty

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giảm tội

  * verb

  to mitigate a penalty

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giảm tội

  to mitigate a penalty