giảm thọ trong Tiếng Anh là gì?

giảm thọ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm thọ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm thọ

    shorten one's life-span, bring someone's death nearer, take year out of someone's life

    rượu và thuốc phiện làm giảm thọ người nghiện alcohol and opium bring the addict's death nearer

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giảm thọ

    Shorten one's life-span, bring someone's death nearer, take year out of someone's life

    Rượu và thuốc phiện làm giảm thọ người nghiện: Alcohol and opium bring the addict's death nearer