giảm xung trong Tiếng Anh là gì?

giảm xung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm xung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm xung

    shock absorder