giảm sút trong Tiếng Anh là gì?

giảm sút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm sút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giảm sút

  * đtừ

  to decrease, to decline

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giảm sút

  * verb

  to decrease, to decline

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giảm sút

  to decrease, decline, diminish, drop