giảm giá trong Tiếng Anh là gì?

giảm giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm giá

    to reduce/lower/cut the prices; to discount

    khuyến mãi đặc biệt : giảm giá 20 % special offer: 20% off

    họ hứa giảm giá cho tôi 20 % they promised to give me 20 % off

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm giá

    to reduce or lower or cut the prices, discount