giảm tốc trong Tiếng Anh là gì?

giảm tốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm tốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm tốc

    to reduce speed; to slow down; to decelerate

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giảm tốc

    Reduce speed;slow down

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm tốc

    reduce speed, slow down