giảm nhiễm trong Tiếng Anh là gì?

giảm nhiễm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm nhiễm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm nhiễm

    (sinh học) reducing

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giảm nhiễm

    (sinh học) Reducing

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm nhiễm

    reducing