giảm tức trong Tiếng Anh là gì?

giảm tức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm tức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm tức

    reduce the interest

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm tức

    reduce the interest