giảm tốc độ máy đi! trong Tiếng Anh là gì?

giảm tốc độ máy đi! trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm tốc độ máy đi! sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm tốc độ máy đi!

    * thngữ

    ease her!