word for word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word for word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word for word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word for word.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • word for word

    Similar:

    verbatim: using exactly the same words

    he repeated her remarks verbatim

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).