william cuthbert faulkner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william cuthbert faulkner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william cuthbert faulkner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william cuthbert faulkner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).