whole timber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole timber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole timber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole timber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole timber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ hộp cạnh 30cm