whole length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole length

    * kỹ thuật

    chiều dài toàn bộ