wholesale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale.

Từ điển Anh Việt

 • wholesale

  /'houlseil/

  * danh từ

  (thưng nghiệp) sự bán buôn, sự bán sỉ

  to sell by wholesale: bán buôn

  wholesale and retail: bán buôn và bán lẻ

  (nghĩa bóng) c lô, c khối

  * tính từ & phó từ

  (thưng nghiệp) buôn, sỉ

  wholesale trade: bán buôn

  wholesale price: giá bán buôn

  (nghĩa bóng) quy mô lớn; hàng loạt, hàng đống

  wholesale slaughter: sự tàn sát hàng loạt

 • Wholesale

  (Econ) Buôn bán, bán sỉ.

  + Giai đoạn trung gian trong quá trình phân phối sản phẩm

 • wholesale

  (toán kinh tế) (mua; bán) buôn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wholesale

  * kinh tế

  bán buôn

  bán sỉ

  số lượng lớn

  sự bán sỉ

  * kỹ thuật

  bán buôn

  hóa học & vật liệu:

  sự bán buôn

  sự bán cả lô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wholesale

  the selling of goods to merchants; usually in large quantities for resale to consumers

  Antonyms: retail

  sell in large quantities

  Antonyms: retail

  at a wholesale price

  I can sell it to you wholesale

  Antonyms: retail

  on a large scale without careful discrimination

  I buy food wholesale

  Synonyms: in large quantities

  Similar:

  sweeping: ignoring distinctions

  sweeping generalizations

  wholesale destruction