wholesale cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale cost

    * kinh tế

    phí tổn bán sỉ