wholesale buy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale buy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale buy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale buy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale buy

    * kinh tế

    mua sỉ

    mua số lượng lớn