wholesale and retail distribution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale and retail distribution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale and retail distribution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale and retail distribution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale and retail distribution

    * kinh tế

    phân phối, tiêu thụ sỉ và lẻ