wholesale tour operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale tour operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale tour operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale tour operator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale tour operator

    * kinh tế

    nhà kinh doanh sĩ du lịch