wholesale center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale center

    * kỹ thuật

    cơ sở bán buôn

    xây dựng:

    trạm bán buôn