wholesale shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale shop

    * kinh tế

    cửa hàng bán sỉ