wholesale house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale house

    * kinh tế

    công ty bán sỉ

    cửa hàng bán sỉ

    hãng buôn sỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet