wholesale co-operative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale co-operative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale co-operative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale co-operative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale co-operative

    * kinh tế

    hợp tác xã bán buôn