wholesale dealer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale dealer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale dealer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale dealer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale dealer

    * kinh tế

    người buôn sỉ

    người buôn sỉ,

    thương nhân bán sỉ