wholesale insurance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale insurance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale insurance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale insurance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale insurance

    * kinh tế

    bảo hiểm toàn bộ