wholesale market price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale market price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale market price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale market price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale market price

    * kinh tế

    giá thị trường bán sỉ