wholesale receiver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale receiver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale receiver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale receiver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale receiver

    * kinh tế

    người nhận bán sỉ