wholesale goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale goods

    * kinh tế

    hàng bán sỉ