wholesale bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale bank

    * kinh tế

    ngân hàng kinh doanh sỉ