wholesale buyer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale buyer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale buyer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale buyer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale buyer

    * kinh tế

    người mua sỉ