wholesale money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale money

    * kinh tế

    tiền vay sỉ