wholesale cooperative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale cooperative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale cooperative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale cooperative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale cooperative

    * kinh tế

    hợp tác xã bán sỉ