wholesale and retail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale and retail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale and retail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale and retail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale and retail

    * kinh tế

    bán sỉ và lẻ