whole intact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole intact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole intact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole intact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole intact

    * kỹ thuật

    nguyên vẹn

    y nguyên