whole array nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole array nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole array giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole array.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole array

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mảng toàn phần

    toàn bộ mảng