whole-bound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole-bound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole-bound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole-bound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole-bound

    * kỹ thuật

    bó hoàn toàn

    liên kết hoàn toàn