whole loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole loan

    * kinh tế

    nợ toàn phần

    cho vay toàn bộ