whole fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole fish

    * kinh tế

    cá nguyên con