whole-body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole-body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole-body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole-body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole-body

    * kỹ thuật

    vật lý:

    toàn thân

    toàn vật