whole-body vibration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole-body vibration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole-body vibration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole-body vibration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • whole-body vibration

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  chấn động toàn vật

  dao động toàn vật

  rung toàn vật