whole-body counter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole-body counter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole-body counter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole-body counter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole-body counter

    * kỹ thuật

    vật lý:

    máy đếm toàn thân