whole-body irradiation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole-body irradiation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole-body irradiation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole-body irradiation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole-body irradiation

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự chiếu xạ toàn thân