whole-length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole-length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole-length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole-length.

Từ điển Anh Việt

  • whole-length

    /'houl'le /

    * tính từ

    toàn thân (bức chân dung)