subclass zoomastigina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass zoomastigina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass zoomastigina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass zoomastigina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass zoomastigina

    Similar:

    zoomastigina: in some classifications considered a phylum of the kingdom Protista; holozoic or saprozoic flagellates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).