subclass metatheria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass metatheria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass metatheria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass metatheria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass metatheria

    Similar:

    metatheria: pouched animals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).