subclass discomycetes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass discomycetes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass discomycetes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass discomycetes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass discomycetes

    Similar:

    discomycetes: a large and taxonomically difficult group of Ascomycetes in which the fleshy fruiting body is disklike or cup-shaped

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).